Regulamin uczestnika warsztatów


1. Organizatorem kursów i warsztatów jest:

ARTISTIKO

Omulna 2

78-400 Szczecinek

NIP: 6731845666

Regon: 321434129

2. Artistiko wpisane jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00177/2013.

3. Miejscem prowadzenia kursów i warsztatów jest Artistiko, ul. Wyszyńskiego 18, 78-400 Szczecinek chyba, że opis warsztatu mówi inaczej.

4. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest:

Wcześniejsza rezerwacja miejsca zgłoszona poprzez pocztę elektroniczną pracownia@artistiko.pl, telefonicznie pod numer 603 878 116 lub osobiście w pracowni przy ul. Wyszyńskiego 18 w Szczecinku.

Wniesiona opłata rezerwacyjna.

5. Dokonując wstępnej rezerwacji należy podać imię i nazwisko oraz w przypadku dzieci wiek uczestnika, a także imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu oraz nazwę i termin warsztatu. W tym momencie nie należy jeszcze wpłacać żadnych pieniędzy.

6. Na podstawie rezerwacji wstępnych zaczynamy kompletowanie grupy minimalnej niezbędnej do odbycia się warsztatów. Po zebraniu grupy minimalnej, do wstępnie zgłoszonych osób wysyłamy informacje mailową lub telefoniczną z prośbą o dokonanie wpłaty w wysokości 50% ceny warsztatów. Wpłata jest bezzwrotna i stanowi pełną rezerwację miejsca.

7. Z przyczyn niezależnych od Artistiko (np. niedokonanie wpłaty rezerwacyjnej przez część wstępnie zgłoszonych osób, skutkujące niezebraniem grupy minimalnej) pracownia pozostawia sobie prawo do odwołania warsztatów. Wówczas dokonujemy zwrotu wpłaconych pieniędzy.

8. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Opłata rezerwacyjna wynosi 50% ceny warsztatu (chyba, że opis warsztatu mówi inaczej), którą w terminie 3 dni po dokonaniu wstępnej rezerwacji miejsca należy wpłacić w siedzibie pracowni lub na konto firmy Artistiko: 27 2030 0045 1110 0000 0283 5220, podając w tytule imię i nazwisko oraz nazwę i termin warsztatu. Rezerwacja miejsc bez wniesionych opłat rezerwacyjnych nie będą traktowane wiążąco.

10. Pozostałą część opłaty za warsztat wpłaca się gotówkowo bezpośrednio przed warsztatem lub przelewem – okazując dowód zapłaty w dniu warsztatu.

11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej zostaje ona przeniesiona na inny wybrany przez uczestnika termin, pod warunkiem, że uczestnik odwołał lub przesunął udział w zajęciach osobiście lub telefonicznie pod numerem 603 878 116 lub mailowo pod adresem pracownia@artistiko.pl najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem warsztatów.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć bez podania przyczyny. Uczestnikowi przysługuje wówczas prawo do przeniesienia opłaty rezerwacyjnej na inny termin lub prawo do zwrotu wniesionej opłaty rezerwacyjnej całości.

13. W innych przypadkach niż wymienione powyżej opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Stanowi ona pokrycie kosztów poniesionych w związku z zakupem materiałów dla uczestnika warsztatu.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji warsztatowej z przebiegu zajęć w postaci zdjęć i filmów lub innych nośników multimedialnych oraz publikowania jej.

15. W trakcie spotkań obowiązuje zakaz używania przez uczestników aparatów fotograficznych, kamer itp. bez zgody organizatora.

16. Używanie tekstów, zdjęć i wszelkich materiałów instruktażowych bez zgody organizatora warsztatów, a także kopiowanie pomysłów oraz know-how warsztatów i kursów jest surowo zabronione i podlega karze przewidzianej w Kodeksie karnym na mocy ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170).

17. Rodzic zapisujący swoje dziecko na warsztaty oświadcza, że dziecko nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Oświadcza również, że dziecko zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na zajęciach, w przeciwnym wypadku za wszelkie odstępstwa odpowiada osobiście. W dniu warsztatów zobowiązuję się także do zapewnienia dziecku bezpiecznego dotarcia i powrotu na i z miejsca warsztatów.

18. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Artistiko na potrzeby marketingowe. Jednocześnie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, możliwość ich modyfikowania lub też usuwania z bazy klientów.

19.Uczestnik warsztatu oraz rodzic zapisujący dziecko na warsztat wyraża zgodę na przetwarzanie i umieszczanie zdjęć, filmów z warsztatów w których uczestniczył na potrzeby marketingowe i promocyjne Artistiko.

Szczecinek, dnia 15 października 2013 r. z późniejszymi zmianami.